Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB
En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Vidänia Mediació, amb NIE X00000000T, d’ara endavant Vidänia Mediació, com a titular de la pàgina web www.vidaniamediacio.com, domiciliades a Maresme, 12, codi postal 08495 fins a fogars de la Selva, Barcelona, adreça de correu electrònic info@vidaniamediacio.com, procedeix a comunicar-li aquesta informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publiquen sota el nom de domini www.vidaniamediacio.com, assumeixen i es comprometen a respectar.


CONDICIONS D’ÚS
L’ús de www.vidaniamediacio.com atorga la condició d ‘usuari de www.vidaniamediacio.compersona física o jurídica i implica necessàriament l’acceptació plena, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules generals i condicions incloses en l’avís legal. Si l ‘usuari no està d’acord amb els termes i condicions d’ús d’aquest avís legal, s’abstindrà d’utilitzar www.vidaniamediacio.com. Aquest avís legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Vidänia Mediació pot ser diferent en qualsevol moment en què l ‘usuari accedeixi al portal. Per tant, l ‘usuari ha de llegir l’avís legal en cada ocasió en accedir a www.vidaniamediacio.com.
A través de www.vidaniamediacio.com, Vidänia Mediació facilita l’accés de l’usuari i l’ús de diversos continguts publicats a través d’Internet per Vidänia Mediació o tercers autoritzats.
L ‘usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.vidaniamediacio.com i els continguts d’ acord amb la legislació vigent, l’avís legal, i qualssevol altres avisos o indicacions que se’ls facin conèixer, bé a través d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels continguts que integren www.vidaniamediacio.com, com ara les normes deconvivència, la moral i bons costums generalment acceptats. A aquest efecte, l ‘usuari es compromet i es compromet a no utilitzar cap dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’avís legal o per la legislació aplicable, lesius dels drets i interessos de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propietat o contractat per Vidänia Mediació, un altre usuari o qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).
L ‘usuari es compromet i obliga a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material contingut en www.vidaniamediacio.com, com ara informació, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual vostè tingués accés en la seva capacitat com a usuari de www.vidaniamediacio.com,sense que aquesta enumeració sigui limitada. A més, d’acord amb tot això, l’usuari no podrà:
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es disposi de l’autorització escrita i explícita de Vidänia Mediació, propietària dels corresponents drets, o estigui legalment permès.
Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Vidänia Mediació o dels seus propietaris, empremtes dactilars i/o identificadors digitals, filigranes, o qualsevol altre mitjà tècnic establert per al seu reconeixement.
L ‘usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els continguts mitjançant mitjans o procediments diferents dels que, en el seu cas, s’han fet a la seva disposició per a aquesta finalitat o s’han indicat a aquest efecte en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, aquells que s’acostumen a utilitzar a través d’Internet per a aquest fi sempre que no impliquin un risc de dany o inutilització de www.vidaniamediacio.com,i/o dels continguts.


PROPIETAT INTELECTUAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en www.vidaniamediacio.com són propietat de Vidänia Mediació o, si escau, els seus respectius propietaris, sense que s’entengui que l’ús o accés al Portal i/o els continguts confereix a l’ usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense entendre’s que se li assigni a l ‘usuari,cap dels drets d’explotació que existeixin o puguinexistir. Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de Vidänia Mediació, o de tercers si s’escau, per tant, els drets de propietat intel·lectual són propietat de Vidänia Mediació o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació correspon. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Vidänia Mediació o de tercers incloses en www.vidaniamediacio.com que hagin transferit contingut donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


DISPONIBILITAT DE WWW.VIDANIAMEDIACIO.COM
VIDÄNIA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a www.vidaniamediacio.com,els seuscontinguts, o que aquesta s’actualitzi, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar o actualitzar-les. Per tant, Vidänia Mediació no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l ‘usuari que causin fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que causin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o previ.
VIDÄNIA exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de www.vidaniamediacio.com i dels continguts, no complint l’expectativa d’utilitat que l ‘usuari pogués haver atribuït a www.vidaniamediacio.com i als continguts.
La funció dels hipervincles que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la d’informar l’ usuari sobre l’existència d’altres llocs web que continguin informació sobre el tema. Aquests hipervincles no constitueixen cap suggeriment o recomanació.
VIDÄNIA no es responsabilitza del contingut d’aquestes pàgines enllaçades, el funcionament o utilitat dels hipervincles o el resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), documents o fitxers de l ‘usuari,excloent qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats a l ‘usuari per aquest motiu.
L’accés a www.vidaniamediacio.com no implica l’ obligació per part de Vidänia Mediació controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l ‘usuari,en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de software nocius, per tant, Vidänia Mediació no es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei www.vidaniamediacio.com, ni pels possibles danys que poguessin ocasionar-se al sistema informàtic de l ‘usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador Usuario de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web, un mal funcionament del navegador o l’ús de versions no actualitzades del mateix.
La prestació del servei www.vidaniamediacio.com i els continguts és, en principi, indefinida. Vidänia Mediació, no obstant això, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei www.vidaniamediacio.com www.vidaniamediacio.com i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això és raonablement possible, Vidänia Mediació primer advertirà de la terminació o suspensió de www.vidaniamediacio.com.


Qualitat de WWW.VIDANIAMEDIACIO.COM
Donada l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis prestats a través de www.vidaniamediacio.com, Vidänia Mediació realitza el seu millor, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que integren aquest portal és merament informativa, Consultiva, informativa i publicitària. En cap cas ofereixen o són vinculants o contractuals.


LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
VIDÄNIA exclou tota responsabilitat per les decisions que l ‘usuari pugui realitzar sobre la base d’ aquesta informació, així com per possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de www.vidaniamediacio.com. La informació està subjecta a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per extensió, millora, correcció o actualització dels continguts.
Notificacions
Totes les notificacions i comunicacions de Vidänia Mediació a l ‘usuari realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots els efectes.
Jurisdicció
Per a qualsevol qüestió plantejada sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest avís legal, així com de les reclamacions que poguessin derivar-se de la seva utilització, totes les parts implicades es sotmeten als jutges i tribunals de la província de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.


LLEI APLICABLE
Aquest avís legal es regeix per la normativa espanyola vigent.